ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ ജീവിതാവസാനം വരെ എനിക്ക് മറ്റൊരു പെണ്ണില്ല – രാജ് എടുത്ത തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ലതയും സമാനമായ തീരുമാനമെടുത്തു, ഈ കഥ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്?

ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ് സിംഗ് ദുംഗർപൂർ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ഇവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇദ്ദേഹത്തിനും ലതയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രണയം സഫലമായില്ല. അതിനു പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് അറിയുമോ?

ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ് സിംഗ് ദുംഗർപൂർ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ഇവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇദ്ദേഹത്തിനും ലതയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രണയം സഫലമായില്ല. അതിനു പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് അറിയുമോ?ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ് സിംഗ് ദുംഗർപൂർ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ഇവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇദ്ദേഹത്തിനും ലതയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രണയം സഫലമായില്ല. അതിനു പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് അറിയുമോ?ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ് സിംഗ് ദുംഗർപൂർ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ഇവർ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇദ്ദേഹത്തിനും ലതയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രണയം സഫലമായില്ല. അതിനു പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് അറിയുമോ?

Leave a Comment